Regeringen vil bruge 1,25 milliarder på Power-to-X-teknologi

Med 14 initiativer og et udbud på 1,25 milliarder kroner vil regeringen kickstarte udviklingen af grønne brændstoffer ved brug af Power-to-X (PtX).

Regeringen vil bruge 1,25 milliarder på Power-to-X-teknologi

Regeringen og klimaminister Dan Jørgensen fremlægger et udspil med 1,25 milliarder til udvikling af Power-to-X (PtX)-teknologi, der omdanner vedvarende energi til grønne brændstoffer.

Regeringens udspil, Fremtidens grønne brændstoffer, indeholder i alt 14 tiltag, der skal understøtte udviklingen af grønne brændstoffer og Danmarks rolle som grønt foregangsland.

Med ”Klimaaftale for energi og industri 2020” afsatte regeringen i 2020 750 millioner kroner til et udbud for Power-to-X, men i det nye udspil er det beløb, som skal gå til støtte til produktion af grønne brændstoffer, hævet til 1,25 milliarder kroner. Dermed er udbudsstøtten til PtX-teknologi øget med 66 procent.

Dertil afsættes der også 344 millioner kroner i investeringsstøtte til opskalering af innovative grønne teknologiprojekter inden for for eksempel PtX.

”Verden råber på grønne brændstoffer. Efterspørgslen på at kunne sejle, flyve og producere klimavenligt er enorm, og Danmark har potentialet til at kunne levere. Vi investerer nu massivt i teknologi, der kan omdanne vores vindmøllestrøm til brændstof, der kan hældes på tanken på et skib eller få et fly på vingerne. Det er et afgørende skridt for Danmarks grønne omstilling, men målet er også at hjælpe resten af Europa med at sige farvel til den fossile energi,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Læs også: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne 

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X (PtX) er et begreb, som dækker over en række grønne teknologier, som bruger vedvarende energi til at producere grøn brint gennem elektrolyse. Brint kan derfra viderekonverteres til andre brændstoffer, ammoniak, metanol og grønt flybrændstof til transportsektoren og industrien kemikalier og materialer som ammoniak til gødning og plastik til danske virksomheder.

Ammoniak kan for eksempel produceres kulstoffrit, mens man kan producere e-metanol til skibe eller kerosen til fly ved at tilsætte kulstof til brint under højt tryk og ved høj temperatur. Brændstofferne er CO₂-neutrale, når der benyttes biogent kulstof. Det er kulstof, der ”fanges” på biogasanlæg, biomassefyrede kraftvarmeværker eller fra forbrænding af biologisk affald.

Begyndelsen til enden for de fossile brændstoffer

PtX-teknologien bruger elektrolyse til at omdanne vedvarende strøm til brint, og det er i og for sig ikke et ny opfindelse. Den store opgave bliver at implementere PtX i stor skala, så et land som Danmark selv kan være i stand til at producere grønne brændstoffer.

Europa-Kommissionen vurderer, at brint og andre PtX-produkter er afgørende for, at EU kan blive klimaneutral i 2050, og det er altså netop investeringer i denne teknologi, som på sigt skal gøre Danmark mindre afhængig af kul og olie.

Regeringen har derfor som ambition, at Danmark skal være i stand til at bygge op mod 4-6 GW (gigawatt) elektrolysekapacitet i 2030. En forudsætning for at kunne nå det mål er dog, at der skal opføres markant mere vedvarende energi i Danmark, da elforbruget for et PtX-anlæg på 1 GW elektrolysekapacitet på årsbasis forventes at være i størrelsesordenen af elproduktionen fra enten cirka 1 GW havvind, 1,32 GW landvind eller 3,4 GW solcelleanlæg.

Det er dog allerede besluttet, at der frem mod 2030 skal ske en firedobling af Danmarks energikapacitet fra havvind og mere end en seksdobling af kapaciteten fra solceller.

Læs også: Danmark skal værende førende inden for Power-to-X

Gode forudsætninger for et nyt industrieventyr med grønne brændstoffer

Der er ifølge regeringen gode forudsætninger for, at Danmark kan opbygge en industri, der kan producere fremtidens grønne brændstoffer – og det er der fire grunde til, mener regeringen.

Danmark har adgang til store havvindressourcer, hvor der er et potentiale på op til 40 GW i Nordsøen og andre danske farvande. Derudover har vi adgang til biogen CO₂, som er nødvendigt for at producere flydende, klimavenlige brændstoffer.

Danmark har også en veludbygget vindkraft- og gasinfrastruktur, og så har vi Tyskland som nabo, der vil være et stort eksportmarked for PtX-produkter.

Læs også: Innovative løsninger kan gøre nye energiøer 20 mia. billigere

Kræver større indsats at nå 2030-målet

Ifølge regeringen skal PtX bidrage til CO2-reduktioner i Danmark. Søren Linderoth, der er institutdirektør på DTU, bifalder da også regeringens fokus på PtX, da han siger til TV 2, at teknologien har et ”kæmpestort potentiale”.

Han er dog skeptisk over for, om PtX kan gøre så stor forskel på så kort sigt, som regeringen lægger op til i sit udspil. Ifølge Søren Linderoth er PtX stadig en kompleks teknologi under udvikling, og han forventer, at udviklingen af teknologien vil tage længere tid, end regeringen giver udtryk for.

”Det er en stor energirevolution, vi er i gang med, og jeg tror altså, det kræver en meget større indsats end det, de lægger op til her,” siger han til mediet.

De godkendte teknologiske institutter Teknologisk Institut, Force Technology, DBI og Alexandra Instituttet har for nylig argumenteret for, at Danmark bør være førende inden for Power-to-X.

Brintbranchen tilfreds med regeringsudspillet

Brintbranchen, der repræsenterer interessenter, som arbejder med brint, PtX, brændselsceller, metanol, elektrolyse, electrofuels og andre brintløsninger, er overordnet set tilfredse med regeringens udspil.

”Der er grund til at anerkende, at det er en historisk dag, hvor Danmark for første gang har en brint- og PtX strategi. Og regeringen har i strategien fat i mange af de rigtige virkemidler, for at realiserer brint i storskala i Danmark. Det gælder ikke mindst etablering af brintinfrastruktur, tarifreformer og direkte linjer,” siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen, og tilføjer:

”Hertil kommer, at det er særdeles vigtigt, at Danmark nu er med i kredsen af lande med et nationalt elektrolysemål, om end vi i Brintbranchen tror, at Danmarks samlede potentiale for hvad vi kan levere til eksport og indenlandsk forbrug er større, end hvad regeringen forslår. Det er også vigtigt, at der her og nu er afsat flere penge end ventet til bl.a. et nyt udbud, men der bliver brug for flere midler og en langsigtet plan for støtte, hvis vi skal nå i mål med strategiens ambitioner”.

Brintbranchen understreger dog, at det haster med implementeringen af strategien, og at der frem mod 2030 er brug for flere økonomiske midler. Det er også nødvendigt at få stimuleret det indenlandske aftag af brint og PtX, hvis Danmarks potentiale på området skal realiseres, lyder det.

Her er alle 14 initiativer

PtX skal styrke erhvervslivet og eksporten

 1. 1,25 mia. kr. til støtte til PtX
 2. Regeringen vil i EU arbejde for klare og ensartede regler for PtX-produkter
 3. Regeringen vil identificere barriererne for udviklingen af et brintmarked og etableringen af en brintinfrastruktur
 4. Regeringen vil udarbejde national regulering af brint, der sikrer fair og gennemsigtige konkurrencevilkår og giver mulighed for, at eksisterende metangasrør kan konverteres til transport af brint
 5. Regeringen foreslår, at Energinet og Evida gives mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur
 6. Regeringen vil prioritere 344 mio. kr. til etablering af en national investeringsstøtteordning målrettet grønne innovative teknologier inden for især PtX og brint
 7. Regeringen vil understøtte virksomhedernes adgang til risikovillig kapital til at fremme den kommercielle udvikling af PtX
 8. Regeringen vil følge op på anbefalingerne fra vækstteam Sydjylland om etableringen af et lokalt erhvervsfyrtårn for grøn energi og sektorkobling
 9. Regeringen vil arbejde for et styrket internationalt samarbejde om PtX, herunder med henblik på eksport og tiltrækning af udenlandske investeringer i Danmark

PtX skal bidrage til CO2-reduktioner i Danmark

 1. Regeringen vil arbejde for ambitiøse krav i Fit-For-55, herunder inden for luftfart og søfart
 2. Regeringen vil iværksætte en analyse af bioressourcer til grøn omstilling
 3. Regeringen vil gennemføre en analyse af tilgængelighed af nye brændstoffer i danske havne

PtX skal spille sammen med resten af energisystemet

 1. Regeringen vil give mulighed for lavere tariffer, når store elforbrugere, som PtXproducenter, etablerer sig hensigtsmæssigt i elnettet – fx tæt på vindmølleparker eller solcelleanlæg
 2. Regering vil give mulighed for, at store elforbrugere, som PtX-anlæg, kan lave en direkte elforbindelse til fx solcelleanlæg eller vindparker

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi